Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém Stavebního bytového družstva Přerov (dále jen BD)
IČ: 000 53 236


Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí BD vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Pravidla pro příjímání oznámení jsou upravena vnitřním předpisem Příkaz předsedy představenstva č. 5 / 2023 ze dne 01.12.2023.

Oznámení ve smyslu Zákona je možné učinit u příslušné osoby:

Mgr. Drahomíra Dučáková, právní úsek

• v listinné podobě zasláním na adresu SBD Přerov, Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov v obálce označené Oznámení,

• v listinné podobě vhozením do schránky označené Oznámení umístěné v sídle družstva,

• telefonicky na čísle 581 706 640 v době úředních hodin:

pondělí         8:00 – 11:30 hod., 12:00 – 16:30 hod.
čtvrtek          8:00 – 11:30 hod., 12:00 – 15:30 hod.

• osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.


BD ve smyslu § 9 odst. 2) písm. b) oznamuje, že vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Vnitřní oznamovací systém BD je tedy určen pro zaměstnance BD, členy představenstva, členy kontrolní komise a oznamovatele.

Oznamovatel má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Oznamovací systém je dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Vědomé podání nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.


V Přerově dne 01.12.2023


                                                                                                                             JUDr. Otakar Šiška, v.r.
                                                                                                                          předseda představenstva