Ochrana osobních údajů GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Správce a zpracovatel osobních údajů: Stavební bytové družstvo Přerov

Kontaktní spojení: https://www.sbdprerov.cz/kontakty/

Kontakt: Mgr. Drahomíra Dučáková, Kratochvílova 128/41, Přerov, 1. patro, dveře č. 27

kancelář: 581 706 640, mobil: 728 147 496, e-mail: ducakova@sbdprerov.cz


Stavební bytové družstvo Přerov (dále jen "družstvo") tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

Družstvo tímto informuje subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky. Výše uvedená práva je stěžovatel oprávněn uplatnit v písemné listinné (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem nebo datová schránka) na kontaktních údajích správce uvedených výše.

Družstvo tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Družstvo tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR. 

Družstvo informuje o právu konzultace problematiky zpracování osobních údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů družstva, přičemž je možné po předchozím objednání využít osobní konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů. 

Družstvo nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V rámci družstva nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.


Kamerové záznamy:

Oznamujeme, že v červenci 2021 byla provedena aktualizace (oprava) délky uchovávání záznamů z 30 kalendářních dnů na 7 kalendářních dnů.

Odůvodnění: na základě metodiky Svazu českých a moravských bytových družstev a odborných seminářů, má být záznam z kamerového systému uchován po dobu nezbytnou pro projednání případů, ne delší než 7 kalendářních dnů = lhůta pro výmaz.